Inici Intervencionisme Mamari

Intervencionisme Mamari (biòpsies i marcadors)


COREBIÒPSIA PER ESTEROTÀXIA

Grup Manchón mamògraf innovality 3d tomosíntesi

PREPARACIÓ

Portar totes les proves anteriors de mama (mamografia, ecografia i ressonància magnètica si té).

Portar proves de coagulació.

No prendre aspirines en els últims 10 dies.

En cas de prendre medicació anticoagulant hauria de deixar de prendre-la 3 dies abans.

Consulti prèviament amb el seu especialista.

DESCRIPCIÓ

És una punció d'una lesió amb agulla gruixuda de tall, guiada per mamografia.

Apliquem un anestèsic local per adormir la pell, un cop adormida es fan diverses puncions a la zona, i les mostres extretes es portaran al laboratori per fer el seu estudi d'anatomia patològica.

És una prova en la qual la postura és una mica incòmoda perquè cal pressionar la mama contínuament, però no és dolorosa.

DURADA PROVA

De 20 a 30 Minuts.

DESPRÉS DE LA PROVA

El mateix dia que es realitza la punció posar-se gel a la zona punxada. Pot aparèixer un hematoma més o menys extens.

No prendre aspirina durant les següents 24 hores.

No ha de sagnar, si la zona està vermella o calenta contacti amb el seu metge per si fos necessari iniciar tractament antibiòtic.

En molt rares ocasions podria haver alguna complicació (sagnat o infecció).


BAB O BIÒPSIA ASSISTIDA PER BUIT PER ESTEREOTÀXIA

Grup Manchón biòpsia de mama assistida per buit guiada per mamografia estereotàxia

PREPARACIÓ

Portar proves de coagulació.

No prendre aspirines en els últims 10 dies.

En cas de prendre medicació anticoagulant hauria de deixar de prendre-la 3 dies abans.

Consulti prèviament amb el seu especialista.

DESCRIPCIÓ

És una punció amb agulla gruixuda de tall i aspiració per buit d'una lesió, guiada per mamografia.

Apliquem un anestèsic local per adormir la pell, un cop adormida es fa una punció a la zona i s'obtenen unes 12 mostres que es portaran al laboratori per fer el seu estudi d'anatomia patològica.

És una prova en la qual la postura és una mica incòmoda perquè cal pressionar la mama contínuament, però no és dolorosa.

Permet biòpsies àmplies amb resultats més fiables que amb agulla gruixuda. Permet exèresi de petites lesions que ja tenen una biòpsia de benignitat.

DURADA PROVA

De 30 a 45 minuts.

Després de la punció haurà de romandre mitja hora en observació fins a comprovar que l'hematoma està controlat.

DESPRÉS DE LA PROVA

El mateix dia que es realitza la punció posar-se gel a la zona punxada. Pot aparèixer un hematoma més o menys extens.

No prendre aspirina durant les següents 24 hores.

No ha de sagnar, si la zona està vermella o calenta contacti amb el seu metge per si fos necessari iniciar tractament antibiòtic.

Repòs relatiu del braç del costat on s'ha practicat la biòpsia durant unes 24 hores.

En molt rares ocasions podria haver alguna complicació (sagnat o infecció).


COL·LOCACIÓ D'ARPÓ PER GUIA DE CIRURGIA GUIAT PER ESTEREOTÀXIA

Grup Manchón col·locació d'arpons per a guia de cirurgia

PREPARACIÓ

Portar totes les proves anteriors de mama (mamografia, ecografia i ressonància magnètica si té).

DESCRIPCIÓ

Localitzada la lesió s'introdueix una agulla com a guia d'un petit marcador o arpó. Es retira l'agulla i es comprova la posició de l'arpó respecte a la lesió a extirpar.

Permet cirurgies més segures i ràpides respectant el màxim el teixit sa.

És una prova en la qual la postura és una mica incòmoda perquè cal pressionar la mama contínuament, però no és dolorosa. No s'utilitza anestèsic.

DURADA PROVA

15 minuts.

DESPRÉS DE LA PROVA

Vida normal.


COL·LOCACIÓ DE CLIP DE TITANI ECOVISIBLE GUIAT PER ESTEREOTÀXIA

PREPARACIÓ

Portar totes les proves anteriors de mama (mamografia, ecografia i ressonància magnètica si té).

DESCRIPCIÓ

Localitzada la lesió s'introdueix una agulla com a guia d'un petit clip marcador de titani. Es retira l'agulla i es comprova la posició del clip respecte a la lesió a extirpar.

Permet control de lesions amb biòpsies prèvies negatives i control de lesions malignes que seran sotmeses a tractament amb quimioteràpia previ a la cirurgia. És freqüent que la lesió desaparegui i haurem de tenir marcada la seva posició per a la cirurgia posterior.

És una prova en la qual la postura és una mica incòmoda perquè cal pressionar la mama contínuament, però no és dolorosa. No s'utilitza anestèsic.

DURADA PROVA

15 minuts.

DESPRÉS DE LA PROVA

Vida normal.


PAAF (PUNCIÓ ASPIRACIÓ AGULLA FINA)

PREPARACIÓ

Portar totes les proves anteriors de mama (mamografia, ecografia i ressonància magnètica si té).

DESCRIPCIÓ

Es localitza la lesió i mitjançant agulla fina es procedeix a l'aspiració de líquid en cas de quist o d'algunes cèl·lules en cas de lesió sòlida per al seu posterior anàlisi citològic. No és dolorós. No necessita anestèsia.

DURADA PROVA

10 Minuts.

DESPRÉS DE LA PROVA

No prendre aspirina durant les següents 24 hores.


BIÒPSIA, COREBIÒPSIA, O BIÒPSIA PER THRU-CUT: PUNCIÓ BIÒPSIA AMB AGULLA GRUIXUDA.

PREPARACIÓ

Portar totes les proves anteriors de mama (mamografia, ecografia i ressonància magnètica si té).

Portar proves de coagulació.

No prendre aspirines en els últims 10 dies.

En cas de prendre medicació anticoagulant hauria de deixar de prendre-la 3 dies abans.

Consulti prèviament amb el seu especialista.

DESCRIPCIÓ

És una punció d'una lesió amb agulla gruixuda de tall, guiada per ecografia.

Apliquem un anestèsic local per adormir la pell; una vegada adormida es fan diverses puncions a la zona, i les mostres extretes es portaran al laboratori per fer el seu estudi d'anatomia patològica.

DURADA PROVA

De 15 a 20 minuts.

DESPRÉS DE LA PROVA

El mateix dia que es realitza la punció posar-se gel a la zona punxada. Pot aparèixer un hematoma més o menys extens.

No prendre aspirina durant les següents 24 hores.

No ha de sagnar, si la zona està vermella o calenta contacti amb el seu metge per si fos necessari iniciar tractament antibiòtic.


COL·LOCACIÓ D'ARPÓ PER GUIA DE CIRURGIA GUIAT PER ECOGRAFÍA

Grup Manchón col·locació d'arpons per a guia de cirurgia

PREPARACIÓ

Portar totes les proves anteriors de mama (mamografia, ecografia i ressonància magnètica si té).

DESCRIPCIÓ

Localitzada la lesió s'introdueix una agulla com a guia d'un petit marcador o arpó. Es retira l'agulla i es comprova la posició de l'arpó respecte a la lesió a extirpar mitjançant una mamografia.

Permet cirurgies més segures i ràpides respectant el màxim el teixit sa.

No és dolorosa. No necessita anestèsia.

DURADA PROVA

15 minuts.

DESPRÉS DE LA PROVA

Vida normal.
COL·LOCACIÓ DE CLIP DE TITANI ECOVISIBLE GUIAT PER ECOGRAFIA

PREPARACIÓ

Portar totes les proves anteriors de mama (mamografia, ecografia i ressonància magnètica si té).

DESCRIPCIÓ

Localitzada la lesió s'introdueix una agulla com a guia d'un petit clip marcador de titani. Es retira l'agulla i es comprova la posició del clip respecte a la lesió a extirpar.

Permet el control de lesions amb biòpsies prèvies negatives i de lesions malignes que seran sotmeses a tractament amb quimioteràpia previ a la cirurgia. És freqüent que la lesió desaparegui i haurem de tenir marcada la seva posició per a la cirurgia posterior.

No és dolorosa. No necessita anestèsia.

DURADA PROVA

15 minuts.

DESPRÉS DE LA PROVA

Vida normal.


BIÒPSIA DE MAMA ASSISTIDA PER BUIT (BAB) GUIADA PER RESSONÀNCIA MAGNÈTICA

Grup Manchón biòpsia de mama assistida per buit guiada per ressonància magnètica

PREPARACIÓ

Portar totes les proves anteriors de mama (mamografia, ecografia).

Són necessàries imatges de ressonància magnètica prèvia.

En demanar hora se li facilitarà la descripció detallada de la preparació necessària.

DESCRIPCIÓ

Aquesta prova es realitza amb anestèsia local i mitjançant una mínima incisió que gairebé no deixa cicatriu a la pell. És una prova ben tolerada, mínimament invasiva i que no implica exposició a la radiació.

Per a la localització de la lesió haurem de fer una sèrie d'imatges amb contrast que ens permetin localitzar la lesió sospitosa visualitzada en un estudi previ.

Un cop localitzada la imatge sospitosa procedim a la biòpsia i comprovem finalment amb més imatges com ha quedat la zona.

Després d'obtenir les mostres es col·locarà un clip marcador de titani perquè en cas de necessitar cirurgia posterior o control puguem localitzar la zona mitjançant ecografia i mamografia.

DURADA PROVA

Encara que el moment de la biòpsia pot suposar només uns minuts, el temps a la sala d'exploració és d'al voltant d'una hora amb tot el que suposa la preparació prèvia, localització de la lesió, biòpsia i comprovacions posteriors.

DESPRÉS DE LA PROVA

Després de realitzar la biòpsia mamària guiada per ressonància magnética haurà de romandre al centre una hora més per poder verificar que ha quedat controlat el sagnat.

Se li farà una mamografia per localitzar el clip marcador col·locat al final de la biòpsia.

Ha d'evitar activitats intenses durant 24 hores, passat aquest temps pot seguir amb la seva vida normal.


COL·LOCACIÓ D'ARPÓ PER GUIA DE CIRURGIA GUIAT PER RESSONÀNCIA MAGNÈTICA

Grup Manchón col·locació d'arpons per a guia de cirurgia

PREPARACIÓ

Portar totes les proves anteriors de mama (mamografia, ecografia).

Són necessàries imatges de ressonància magnètica prèvia.

En demanar hora se li facilitarà la descripció detallada de la preparació necessària.

DESCRIPCIÓ

És una prova ben tolerada, mínimament invasiva i que no implica exposició a la radiació.

Per a la localització de la lesió haurem de fer una sèrie d'imatges amb contrast que ens permetin localitzar la lesió sospitosa visualitzada en un estudi previ.

Un cop localitzada la imatge sospitosa procedim a la col·locació de l'arpó i comprovem finalment amb més imatges com ha quedat la zona.

No necessita anestèsia.

DURADA PROVA

Encara que el moment de la punció pot suposar només uns minuts, el temps a la sala d'exploració és d'al voltant de mitja hora amb tot el que suposa la preparació prèvia, localització de la lesió, biòpsia i comprovacions posteriors.

DESPRÉS DE LA PROVA

Se li farà una mamografia per localitzar l'arpó col·locat.


COL·LOCACIÓ DE CLIP DE TITANI ECOVISIBLE GUIAT PER RESSONÀNCIA MAGNÈTICA

PREPARACIÓ

Portar totes les proves anteriors de mama (mamografia, ecografia).

Són necessàries imatges de ressonància magnètica prèvia.

En demanar hora se li facilitarà la descripció detallada de la preparació necessària.

DESCRIPCIÓ

És una prova ben tolerada, mínimament invasiva i que no implica exposició a la radiació.

Per a la localització de la lesió haurem de fer una sèrie d'imatges amb contrast que ens permetin localitzar la lesió sospitosa visualitzada en un estudi previ.

Un cop localitzada la imatge sospitosa procedim a la col·locació del clip de titani marcador i comprovem finalment amb més imatges com ha quedat la zona.

No necessita anestèsia.

DURADA PROVA

Encara que el moment de la punció pot suposar només uns minuts, el temps a la sala d'exploració és d'al voltant de mitja hora amb tot el que suposa la preparació prèvia, localització de la lesió, biòpsia i comprovacions posteriors.

DESPRÉS DE LA PROVA

Se li farà una mamografia per localitzar el clip marcador col·locat al final de la biòpsia.


BIÒPSIA PER TOMOSÍNTESI

La biòpsia guiada per tomosíntesi suposa una millora en la biòpsia de lesions difícils de visualitzar per altres tècniques d'imatge i una important reducció en el temps de les biòpsies.

Una biòpsia és la que ens permet sempre el diagnòstic del càncer de mama.

El diagnòstic del càncer de mama s'aconsegueix sempre mitjançant una biòpsia guiada per un mètode d'imatge. Sempre que la lesió és visible per ecografia és el mètode d'elecció, però hi ha petites imatges només visibles i accessibles per mamografia i altres només visibles mitjançant una ressonància.

En el cas de les imatges només visibles amb mamografia la biòpsia s'aconsegueix mitjançant un procés anomenat estereotàxia. Es tracta d'obtenir les coordenades en els tres eixos de l'espai a partir de dues imatges planes (2D) obtingudes amb un cert angle conegut. Un simple càlcul matemàtic ho permet.

Ara aquest nou mètode de biòpsia per tomosíntesi permet conèixer les coordenades amb més rapidesa i exactitud a partir d'una sèrie d'imatges de tomosíntesis (3D). Aquesta novetat de cara al pacient és de gran rellevància atès que aquesta biòpsia pot quedar reduïda a la meitat de temps. Un temps en què la pacient roman amb el pit comprimit per la pala del mamògraf, sent això la major molèstia per a ella. Segur que les pacients ho agraeixen.

Noves imatges nous reptes

D'altra banda les noves imatges de tomosíntesi ens han portat noves imatges de sospita que si no les aconseguim reconèixer amb ecografia o amb una mamografia 2D poden quedar sense que puguem poder accedir a practicar una biòpsia. És a dir que serien candidats a una possible biòpsia per ressonància magnètica molt més complexa o simplement haver d'esperar a veure si la lesió es confirma deixant-la créixer en control a uns mesos.

Una vegada més la tecnologia ens permet millorar la nostra precisió igual que millorar en la comoditat dels pacients.


COREBIÒPSIA PER TOMOSÍNTESI

Grup Manchón mamògraf innovality 3d tomosíntesi

PREPARACIÓ

Portar totes les proves anteriors de mama (mamografia, ecografia i ressonància magnètica si té).

Portar proves de coagulació.

No prendre aspirines en els últims 10 dies.

En cas de prendre medicació anticoagulant hauria de deixar de prendre-la 3 dies abans.

Consulti prèviament amb el seu especialista.

DESCRIPCIÓ

És una punció d'una lesió amb agulla gruixuda de tall, guiada per tomosíntesi.

Apliquem un anestèsic local per adormir la pell, un cop adormida es fan diverses puncions a la zona, i les mostres extretes es portaran al laboratori per fer el seu estudi d'anatomia patològica.

És una prova en la qual la postura és una mica incòmoda perquè cal pressionar la mama contínuament, però no és dolorosa.

DURADA PROVA

De 10 a 20 Minuts.

DESPRÉS DE LA PROVA

El mateix dia que es realitza la punció posar-se gel a la zona punxada. Pot aparèixer un hematoma més o menys extens.

No prendre aspirina durant les següents 24 hores.

No ha de sagnar, si la zona està vermella o calenta contacti amb el seu metge per si fos necessari iniciar tractament antibiòtic.

En molt rares ocasions podria haver alguna complicació (sagnat o infecció).


BAB O BIÒPSIA ASSISTIDA PER BUIT PER TOMOSÍNTESI

Grup Manchón biòpsia de mama assistida per buit guiada per mamografia estereotàxia

PREPARACIÓ

Portar proves de coagulació.

No prendre aspirines en els últims 10 dies.

En cas de prendre medicació anticoagulant hauria de deixar de prendre-la 3 dies abans.

Consulti prèviament amb el seu especialista.

DESCRIPCIÓ

És una punció amb agulla gruixuda de tall i aspiració per buit d'una lesió, guiada per tomosíntesi.

Apliquem un anestèsic local per adormir la pell, un cop adormida es fa una punció a la zona i s'obtenen unes 12 mostres que es portaran al laboratori per fer el seu estudi d'anatomia patològica.

És una prova en la qual la postura és una mica incòmoda perquè cal pressionar la mama contínuament, però no és dolorosa.

Permet biòpsies àmplies amb resultats més fiables que amb agulla gruixuda. Permet exèresi de petites lesions que ja tenen una biòpsia de benignitat.

DURADA PROVA

De 20 a 35 minuts.

Després de la punció haurà de romandre mitja hora en observació fins a comprovar que l'hematoma està controlat.

DESPRÉS DE LA PROVA

El mateix dia que es realitza la punció posar-se gel a la zona punxada. Pot aparèixer un hematoma més o menys extens.

No prendre aspirina durant les següents 24 hores.

No ha de sagnar, si la zona està vermella o calenta contacti amb el seu metge per si fos necessari iniciar tractament antibiòtic.

Repòs relatiu del braç del costat on s'ha practicat la biòpsia durant unes 24 hores.

En molt rares ocasions podria haver alguna complicació (sagnat o infecció).

Comparteix aquesta pàgina

Top